logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Tải tài liệu

 

1-Người dùng cuối

     1.1-Hướng dẫn sử dụng máy tiện

         1.1.1-Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 6

         1.1.2-Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 11 

         1.1.3-Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 21

     1.2-Hướng dẫn sử dụng máy phay

         1.2.1-Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 6

         1.2.2-Hướng dẫn sử dụng máy phay 6 MD

         1.2.3-Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 11

         1.2.4-Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 21 

     1.3-Hướng dẫn chương trình tiện

     1.4-Hướng dẫn chương trình phay

     1.5-Hướng dẫn vận hành CAD/CAM

 

3-Công cụ ứng dụng

 

4-Dịch vụ khách hàng

     4.1-Bảo trì phần cứng

     4.2-Hướng dẫn sử dụng máy 

     4.3-Q & A

         

 

 2-Ứng dụng bộ điều khiển

     2.1-Cài đặt và kết nối

     2.2-Hướng dẫn thông số điều khiển

     2.3-Giao diện PLC & các biến số

     2.4-Hướng dẫn báo động

     2.5-Điều chỉnh và bù 

     2.6-Ứng dụng HMI

     2.7-Ứng dụng Axial

     2.8-Ứng dụng trục chính 

     2.9-Chức năng công cụ

     2.10-Chức năng phụ trợ

     2.11-Sổ tay hướng dẫn sử dụng ARM

 

Products 
2.1 Lathe Controller 
2.1.1 Standard Type 
2.1.1.1 6 Series 
2.1.1.2 6 Series 
2.1.2 General Mill-Turn 
2.1.2.1 11 Series 
2.1.2.2 21 Series 
2.1.3 Multi-Program Mill-Turn 
2.1.3.1 10 Series 
2.1.3.2 200 Series 
2.2 Milling Controller 
2.2.1 Engraving Machine 
2.2.1.1 11 Series 
2.2.1.2 21 Series 
2.2.2 Tapping Machine 
2.2.2.1 21 Series 
2.2.2.2 200 Series 
2.2.3 Vertical Machining Center (VMC) 
2.2.3.1 6 Series 
2.2.3.2 6 Series 
2.2.3.3 11 Series 
2.2.3.4 21 Series 
 
 
 
2.2.3.5 10 Series 
2.2.3.6 200 Series 
2.2.4 Five Axis Machining Centre 
2.2.4.1 200-5 Series 
2.3 Special Purpose Machine 
2.3.1 Glass Grinding Machines 
2.3.1.1 6 Series 
2.3.2 High-speed Spindle Milling Machine 
2.3.2.1 6 Seroes (Op-31 included) 
2.3.3 Woodworking Machine 
2.3.3.1 60 Series 
2.5 Automatic Products 
2.5.1 Automation Solution 
2.5.1.1 Controller with Servo Driver Integrated 
2.5.1.2 FC Series 
2.5.1.3 Serial controller with servo driver integration 
2.5.1.4 Pulse Conroller With Servo Drivr Integraton 
2.5.2 Desktop Automatic Solution 
2.5.2.1 Stepper Controller 
2.5.3 Machine Vision 
2.5.3.1 Machine Vision 
2.5.4 Cloud Service Product 
2.5.4.1 Remote API 
2.5.4.2 Remote AP 
2.5.4.3 Remote Agent 
2.6 Robotic Arm Controller 
2.6.1 Lathe Pick and Place Solution 
2.6.1.1 Control Modules 
2.6.1.2 FC Series 
2.6.2 Stamping Press Pick and Place Solution 
2.6.2.1 Control Modules 
2.6.2.2 FC Series 
2.6.3 Injection Molding Machine Pick and Place Solution 
2.6.3.1 Control Modules 
2.6.3.2 FC Series 
2.6.4 Articulated Arm Solution 
2.6.4.1 Control Modules 
2.6.4.2 FC Series 
2.6.5 DELTA Solution 
2.6.5.1 Control Modules 
2.6.5.2 FC Series 
2.6.6 SCARA Solution 
2.6.6.1 Control Modules 
2.6.6.2 FC Series 
2.7 Servo Product 
2.7.1 Servo System 
2.7.1.1 SPD,SVD Series Servo Driver 
2.7.2 Multi-axis Servo Driver 
2.7.2.1 High-power Multi-axis Servo Driver 
2.7.3 Sensor 
2.7.3.1 Syntec Magneti Hollow-type/Hollog-shaft 
Encoder 
2.8 TOUCH , EHMC Controller 
2.8.1 Touch  
2.8.2 EHMC Controller  
2.8.2.1 HC15B-S Touch screen controller 
2.8.2.2 HC15A-S Touch screen controller 
2.8.2.3 HC12B-S Touch screen controller 
2.8.2.4 HC12A-S Touch screen controller 
2.8.2.5 HC10B-S Touch screen controller 
2.8.2.6 HC10A-S Touch screen controller 
 
 
 
2.8.2.7 HC8B-S Touch screen controller 
2.8.2.8 HC8A-S Touch screen controller 
2.8.2.9 HC8S Step controller 
2.8.2.10 HC8S-S Touch Screen Step controller 
2.8.2.11 HC10B-K Touch Screen controller 
2.9 IO Terminal 
2.9.1 External input terminal TB16IN 
2.9.2 External input terminal TB16IN-PHO 
2.9.3 P01-TB16IN8R 
2.9.4 External input terminal TB16IN-2AD 
2.9.5 External input/output terminal TB32IN_R16 
2.9.6 External output terminal TB16OUT 
2.9.7 External output terminal TB16OUT-T16 
2.9.8 External output terminal TB16OUT-R8 
2.9.9 External output terminal TB16OUT-R8T8 
2.9.10 External output terminal TB16OUT-2DA 
2.9.11 External output terminal TB16OUT-ASW 
2.9.12 External input and output terminal -H/K-TERMINAL 
2.9.13 Mitsubishi J2/J3/J4_S absolute adapter board 
2.10 Keyboard Controller Panel  
2.10.1 Keyboard 
2.10.1.1 VK8-900 keyboard 
2.10.1.2 VK keyboard 
2.10.1.3 HK keyboard 
2.10.1.4 6A-2625 mill second panel 
2.10.2 Control Panel 
2.10.2.1 6A-2625 mill second panel 
2.10.2.2 Syntec drill 300 * 300 gray 
2.10.2.3 Syntec lathes 400 *250 E01-ST104025T-00-D 
2.10.2.4 Syntec lathes 400 * 250 E01-ST104025T-00-D 
2.10.2.5 6A-2625 Lathe second panel 
2.10.2.6 Syntec lathes 400250T2_ dark gray textured 
2.10.2.7 Syntec 4018M3 second panel 
2.10.2.8 Lathe_SK6 panel 
2.10.2.9 Syntec SK4_ dark gray Mill 
2.10.2.10 Syntec mill 440 * 210 - dark gray 
2.10.2.11 Syntec Lathe 400 * 250_ black silver panel 
2.10.2.12 Syntec 400 * 100TS1-dark gray 
2.10.2.13 SYNTEC lathe 4012-T2 membrane panel_dark gray 
2.10.2.14 SYNTEC lathe 4018-T3 membrane panel_dark gray 
2.10.2.15 SYNTEC Milling 4012-M membrane panel_dark 
gray 
2.10.2.16 Second panel SKM1_syntec drilling machine 
2.10.2.17 Syntec 120 * 200TS2-dark gray 
2.10.2.18 Syntec 3030-M3 tapping second panel 
2.10.2.19 Syntec 15-inch + C277_400 * 230 
2.10.2.20 Syntec Simple 1023-TB-black and silver 
2.10.2.21 Simple type operation panel-440*100 
2.10.2.22 Simple type operation panel-440*120 
2.10.2.23 Simple type operation panel 1030-M1 
2.11 Maintance Product 
2.11.1 Super Controller 
2.11.2 Hardware Board 
2.11.2.1 PIO5-I / O Control Card 
2.11.2.2 SERVO4- 4 axis card (Pulse type) 
2.11.2.3 SERVO6- 6 axis card axis (analog type) 
2.11.3 Moniter 
2.11.3.1 8.4-inch color TFT monitor 900 
2.11.3.2 10.4 inch split color TFT monitor 
2.11.3.3 10.4-inch color TFT monitor 900 
2.11.3.4 10.4-inch Color TFT monitor 940 
 
 
 
2.11.3.5 15-inch color TFT monitor 
^
TOP